Politisk program

Juventes politiske program er et landsmøtevedtatt dokument som beskriver hva vi mener om ulike tema og er Juventes offisielle politikk. Du kan lese det her eller laste det ned som PDF.

Vedtatt på Juventes landsmøte 8. august 2016.

1 Innledning

Juvente er en organisasjon for, av og med edru ungdom. Juventes visjon er en demokratisk verden basert på menneskeverd og solidaritet der rusmidler ikke skaper problemer. Hele Juventes ideologi og politiske fundament bygger på tanken om menneskeverd: Juvente mener at alle mennesker har rett til å bli rettferdig behandlet, til et verdig liv, og til å kunne si, mene og tro det man vil uten frykt for forfølgelse, uavhengig av nasjonalitet, hudfarge, livssyn, seksuell legning, funksjonsnivå, kjønn eller andre ulikheter.

Juvente arbeider for å skape engasjerende, trygge og inkluderende miljøer hvor menneskeverd står i sentrum, og bruk av rusmidler er overflødig. Juvente ønsker å endre samfunnet vi lever i, og arbeider aktivt for å forbedre egen og andres hverdag. Juvente vil bedre livssituasjonen til mennesker både i og utenfor Norge.

Juvente er en solidaritetsorganisasjon med et avholdsstandpunkt. Vi arbeider mot rusproblemer, diskriminering, sosiale problemer, undertrykking, krig og konflikter, og engasjerer oss for menneskeverd, solidaritet, demokrati, rettferdighet, utvikling og fred.

2 Rusmidler

Problemer knyttet til rusmidler er en stor utfordring lokalt og globalt, og er kilde til både sosiale, politiske, økonomiske og helsemessige problemer og skader for både enkeltmennesker og samfunnet. Dette er utgangspunktet for Juventes ruspolitiske engasjement. Juvente ønsker en ansvarlig ruspolitikk der forebygging, regulering, behandling og rehabilitering er de viktigste faktorene for å sikre best mulig helse, trygghet og velferd for alle.

Juvente anser ikke bruk av rusmidler som en privatsak. Mange setter enkeltindividets frihet og rett til å bestemme over seg selv foran vårt felles ansvar for et velfungerende samfunn der alle kan føle seg trygge. Juvente mener at alle samfunnets medlemmer blir påvirket av individenes handlinger, og vi har forstått at samfunnsproblemer er alles ansvar. Juvente mener at salg og bruk av rusmidler går på bekostning av fellesskapets beste. Det må derfor føres en ansvarlig politikk som bidrar til å holde forbruket på et så lavt nivå som mulig.

Mange fattige land rammes hardt av alkoholindustriens kyniske framferd. Verdens helseorganisasjon (WHO) er bekymret fordi veksten i alkoholforbruket i utviklingslandene gir grunn til å forvente at det også blir flere alkoholrelaterte skader i disse landene. Juvente mener at problemene rusmidler medfører i fattige land må stå sentralt i norsk bistandsinnsats.

2.1 Forebygging og behandling

Juvente mener at det er mest effektivt og humant å forebygge rusproblemer før de oppstår. En økt satsing på forebygging vil føre til at det på sikt vil bli færre rusrelaterte problemer i samfunnet. Denne satsingen bør inneholde holdningsskapende arbeid, rusfrie fritidstilbud for ungdom, og politisk regulering gjennom pris og tilgjengelighet.

Rusmiddelforebygging og temaer relatert til rusmidler bør få en mer sentral plass i ungdomsskolen og videregående skole, og Juvente mener at frivillige organisasjoner må ha en sentral rolle i det forebyggende arbeidet, både i skolen og på andre arenaer.

Juvente mener også at de som får problemer med egen eller andres rusmiddelbruk skal møtes med den hjelp og verdighet de har krav på, og krever derfor at behandlingstilbudet til rusavhengige og rehabiliteringen etter behandling må bli bedre. Rusavhengige skal møtes med respekt. Det er bruken av rusmidler som skal bekjempes, ikke de som får problemer på grunn av rusmidlene. Rusavhengige har rett til god behandling som er tilpasset egne behov for å bryte med egen avhengighet. Etter endt behandling er det viktig med god rehabilitering og oppfølging for å sørge for integrering i samfunnet.

Juvente mener at:

2.2 En ansvarlig alkoholpolitikk

De mest omfattende problemene som oppstår som følge av rusmiddelbruk kan knyttes til alkohol. Juvente ønsker å begrense skadeomfanget av alkohol, og dette kan gjøres best og mest effektivt gjennom god forebygging og restriktiv alkoholpolitikk. En ansvarlig alkoholpolitikk bidrar til et bedre samfunn fordi den senker konsumet og på den måten bidrar til økt velferd, trygghet og bedre helse. Gjennom forskningen på feltet vet vi at pris og tilgjengelighet er de mest effektive tiltakene for å begrense bruken av alkohol, og dermed også skadeomfanget.

Juvente mener at:

2.3 En kunnskapsbasert narkotikapolitikk

Juvente ønsker en narkotikapolitikk basert på kunnskap og solidaritet med de som har problemer. Den mest humane narkotikapolitikken er den som gjør at færrest mulig prøver og bruker narkotika. I Norge er det få som prøver narkotika, og enda færre som er faste brukere. Det er noe Juvente ønsker å holde fast på. Samtidig må vi være bevisste på at mange har store problemer med egen eller andres narkotikabruk. Disse må tilbys god oppfølging og hjelp.

For å holde bruken av narkotiske stoffer så lav som mulig mener Juvente at ingen narkotiske stoffer bør legaliseres eller avkriminaliseres. Forbudet bidrar til at færre prøver og bruker jevnlig, og det gir mulighet for å oppdage personer med rusproblemer tidlig, samt at man med forbudet kan idømme behandling ved overtredelse. Juvente mener derfor at fortsatt forbud er den mest humane narkotikapolitikken.

Juvente mener at:

3 Ungdom og samfunn

Juvente er en organisasjon for, av og med ungdom som er opptatt av ungdoms hverdag. Det er ungdommen som skal arve verden, og gjennom å bygge ungdommen skapes også en bedre framtid.

3.1 Deltakelse

Ungdom engasjerer seg gjerne i andre saker enn voksne, og det er viktig at også disse meningene blir hørt. Ungdom har rett og plikt til å påvirke politikken som påvirker egen og andres hverdag, og voksne er forpliktet til å lytte til ungdommen. Juvente ønsker å bidra til å engasjere ungdom, og styrke ungdoms muligheter og vilje til å engasjere seg. Juvente mener at ungdom blir engasjert av å få være med på å bestemme over områder som angår oss, og engasjement kan utøves gjennom deltakelse i frivillige organisasjoner, gjennom opplæring i politisk arbeid og ved at ungdom tas på alvor.

3.2 Rettigheter

Juvente mener at det bør innføres en ungdomslov i Norge som definerer ungdoms rettigheter og muligheter, samt det offentliges forpliktelser overfor ungdom. Den bør minimum inneholde krav om deltakelse i lokaldemokratiet og om rusfrie fritidstilbud i alle kommuner. Juvente mener at alle ungdommer har rett til et godt og rusfritt fritidstilbud, uansett hvor man bor. Vi ønsker å skape miljøer der alle føler seg trygge, og hvor behovet for rusmidler ikke er tilstede. For at dette skal være mulig, må det eksistere slike tilbud for alle. Juvente ønsker et mangfoldig fritidstilbud for ungdom, og en økt andel lavterskeltilbud. Vi mener at dersom ungdom får engasjere seg og drive med det de vil, vil de utvikle seg selv, og en sterk og stolt ungdomskultur.

3.3 Toleranse og inkludering

Samfunnet vi lever i blir stadig mer flerkulturelt og mangfoldig. Juvente mener at identitet ikke skal være et hinder for menneskers frihet. Tvert imot må ulikhetene respekteres og verdsettes. Vi krever derfor toleranse og like rettigheter for alle, uavhengig av nasjonalitet, hudfarge, livssyn, seksuell legning, funksjonsnivå, kjønn eller andre ulikheter. For at alle skal få et best mulig liv, er det nødvendig at vi alle er åpne og villige til å tilpasse oss andres behov.

Juvente mener at:

4 Fred og utvikling

Juvente mener at fattigdom og urettferdighet skaper grobunn for krig og konflikter. En fredeligere og mer rettferdig verden skapes når rusmidler ikke hindrer velferd og trygghet. Fred er ikke bare fravær av krig, men bygger på en prosess av samarbeid mellom stater og folk. Dette samarbeide må være basert på frihet, uavhengighet, selvstendighet, likhet, utvikling, dialog, forhandling og respekt for menneskerettighetene, så vel som på rettferdig fordeling av ressursene.

4.1 Årsakene til konflikter må fjernes

Det pågår til en hver tid et stort antall kriger og voldelige konflikter i verden. Noen av de viktigste årsakene til disse er urettferdig økonomisk og sosial fordeling, knapphet på nødvendige ressurser, mangel på demokrati, brudd på menneskerettighetene og manglende respekt for individuelle og kulturelle forskjeller. For å oppnå en varig og rettferdig fred må de grunnleggende årsakene til krig og konflikter fjernes. Juvente støtter de aktører som arbeider med å bekjempe og forebygge krig, vold og utrygghet for å skape en mer rettferdig verden.

4.2 Bistand

Mennesker i store deler av verden lider under vanskelige forhold som følge av blant annet urettferdig fordeling, ressursmangel, krig og fattigdom. Juvente mener at de rike landene i verden har plikt til å hjelpe, og å utjevne globale forskjeller, sørge for utvikling og redusere fattigdom. Rusmidler bidrar til økte økonomiske, sosiale og helsemessige problemer i fattige land.

Juvente mener at: