Høringssvar om gårdsutsalg av alkohol

, skrevet av Øyvind Kind Robertsen

Juvente har sendt inn et høringssvar i forbindelse med Regjeringens forslag om endring i bestemmelsen om salg av alkohol fra gårder (gårdsutsalg).

Du kan lese høringsnotatet og andre høringssvar på Regjeringen.no. Her er Juventes innspill:

Høringssvar om ”Endringer i bestemmelsen om retten til å salg av alkoholholdig drikk mv.”.

Viser til brev av 23. juni 2015 om forslag til endringer i bestemmelsen om retten til salg av alkoholholdig drikk mv.

Juvente takker for invitasjonen til å uttale seg i høringsrunden om forslag til endring i alkoholloven og har følgende merknader å komme med:

I høringsnotatet påpekes det grundig at endringene som er foreslått ikke omfattes av EØS-reglementet, men slik Juvente ser det finnes det også flere mer lokale forhold å ta hensyn til. Ved å åpne for såkalte ”Gårdsutsalg” vil man, til tross for at EØS-reglementet ikke blir brutt, bidra til en konkurranseutsetting av AS Vinmonopolet, og man vil på denne måten kunne svekke Vinmonopolets stilling og status i det norske samfunnet. Vi mener at Vinmonopolets oppgave og ansvar vil bli mindre tydelig dersom det åpnes for at andre aktører får mulighet til å selge alkoholholdig drikk over 4,7 vol. %. Når man sier at hovedlinjene i alkoholpolitikken skal forbli uendret mener vi at dette blant annet innebærer å holde fast ved at ikke bare Vinmonopolet, men også regjeringen, er Vinmonopolets oppgave bevisst.

I høringsnotatet pekes det også på folkehelseperspektivet. Det vises til at økt tilgang har gitt økt forbruk, som igjen har gitt flere problemer og skader knyttet til alkoholbruk. Helse- og omsorgsdepartementet sier i sitt høringsnotat at det ”antas” at det vil være et begrenset antall personer som vil oppsøke denne typen utsalgssted og at man derav ikke ”tror” at konsumet vil gå opp. Samtidig vises det til en undersøkelse gjennomført av Innovasjon Norge hvor det blir påpekt at antallet ferierende som ønsker å kjøpe lokalprodusert mat og drikke har økt med hele 43 % fra i fjor. Det spesifiseres ikke alkoholholdig drikke, men en økning på 43 % kan tyde på en økning i konsum også her.

I alkoholloven §1-1 – Lovens formål, står det at ”[…] Som et ledd i dette sikter loven på å begrense forbruket av alkoholholdige drikkevarer”. Dette mener Juvente må være grunnleggende når man gjør vurderinger av endringer i alkoholloven. Juvente påpeker med dette at vi er motstander av forslaget om å åpne for Gårdsutsalg på bakgrunn av gitte synspunkter og argumenter. Dersom det likevel blir en lovendring mener vi at de restriktive linjene må holdes på. Vi svarer dermed på de konkrete spørsmålene som stilles i høringsnotatet på følgende måte:

  1. Side 23: Alternativ a: ”Ordningen åpnes opp slik at man for produkter utenfor EØS-avtalen vil ha samme begrensninger som for utvidet skjenkebevilling […]”.
  2. Side 26: Volumbegrensningen bør halveres til 10.000 liter per utsalgssted for på den måten å redusere tilgang og konsum.
  3. Side 27: Alternativ a: ”Tidsbegrensninger som tilsvarer ordningen for øvrig salg av produkter over 4,7 volumprosent”. Dette for å ikke gi Gårdsutsalg et fortrinn foran Vinmonopolet.