Skjermdump fra kampanjefilmen til Skru på lyden.

Skru på lyden!

, skrevet av Øyvind Kind Robertsen

9. desember 2015 ble resolusjon 2250 om ungdom fred og sikkerhet vedtatt. Det var FNs første bindende vedtak som gir ungdom en rolle som en del av løsningen i fredsbygging og konfliktløsning. Juvente har sluttet seg til kampanjen "Skru på lyden", som krever at vi kommer i gang med å gjennomføre resolusjonen.

Skru på lyden er en kampanje laget av Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU). Kampanjen tar utgangspunkt i resolusjon 2250, som FNs sikkerhetsråd vedtok i desember 2015. Resolusjonen skal sørge for at ungdom blir hørt i spørsmål om fred og sikkerhet, og alle land har forpliktet seg til å gjennomføre den. Men ingen land har begynt, heller ikke Norge.

Derfor er Juvente en av flere organisasjoner som stiller seg bak kampanjen. Gjennom kampanjen ønsker vi at Norge:

  1. Lager en nasjonal handlingsplan for å gjennomføre resolusjonen i samarbeid med ungdom selv.
  2. Tar en ledende rolle i å fremme resolusjonen i FN.

Juventes sentralstyre har i tillegg til tilslutning vedtatt en uttalelse om saken, som du kan lese nederst på denne siden.

Les mer om kampanjen på skrupålyden.no. Kampanjevideoen kan du se her:


Uttalelse vedtatt av Juventes sentralstyre 2. desember 2017:

I frontlinja: Ungdom, fred og sikkerhet

Ungdom er blant dem som rammes aller hardest i verdens kriger og konflikter – både som sivile og som stridende. Mer enn 600 millioner unge lever i sårbare stater eller områder som er påvirket av konflikt, og i mange av disse utgjør ungdom flertallet av befolkningen. Samtidig var det studenter som organiserte demonstrasjonene for å forsvare fredsavtalen etter folkeavstemningen i Colombia i 2016. Ungdom skal også ha mye av æren for at ICAN, årets fredsprisvinner, har dratt verden mot et et atomvåpenforbud. Juvente mener det er på tide at ungdom også blir inkludert i fredsarbeid og fredsprosesser. Slik vil de kunne bli nøkkelen til varig fred.

FNs sikkerhetsråd skrev den 9. desember 2015 historie ved å vedta resolusjon 2250 om ungdom, fred og sikkerhet. Dette er FNs aller første bindende vedtak som gir ungdom en rolle som en del av løsningen i fredsbygging og konfliktløsing. Der man før pekte på ungdom som en del av problemet, sier FN nå at ungdom må være en sentral brikke i alle lands freds- og sikkerhetspolitikk. Kjernen i resolusjon 2250 er at land må inkludere ungdom i fredsarbeid og fredsprosesser. Ungdom må få delta i beslutningsprosesser på alle nivåer; i forebyggende arbeid, konfliktløsning og fredsbygging. Dette gjelder også i fredstid.

Norge har sammen med de andre nordiske landene vært en viktig pådriver internasjonalt for implementeringen av Sikkerhetsrådsresolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet. I arbeidet med 1325 har nasjonale handlingsplaner vært sentrale for å lykkes. De har vært fulgt opp av myndigheter og kvinneorganisasjoner i fellesskap.

En lignende handlingsplan for inkludering av ungdom i fredsarbeid vil være avgjørende for Norges oppfølging av resolusjonen. På samme måte som ungt sivilsamfunn var avgjørende i utformingen av sikkerhetsrådsresolusjonen, må ungdom også være sentrale i utformingen av en slik plan.

Juvente mener at så lenge fredsarbeid står sentralt i norsk utenrikspolitikk, er det naturlig at Norge tar en lederrolle i å fremme resolusjonen. Norge er kandidat til FNs sikkerhetsråd i 2021, og å fronte resolusjon 2250 i den valgkampen vil styrke både Norges kandidatur og vår rolle som fredsnasjon. Resolusjonen forplikter også på hjemmebane, og her er forebyggende arbeid sentralt. Norge har allerede vedtatt en nasjonal handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme der mye av innholdet i denne kan brukes i arbeidet med resolusjon 2250. Men det er ikke nok. Vi trenger en egen handlingsplan for å følge opp resolusjon 2250 og som sikrer at ungdom får den sentrale plassen i fredsarbeid som vi har forpliktet oss til gjennom FN.

Juvente vil derfor jobbe for:

  • At Norge tar en ledende rolle i å fremme resolusjonen i FN.
  • At en nasjonal handlingsplan for implementering av resolusjonen utformes, i samarbeid med ungdom.
  • Øremerkede ressurser til implementering og oppfølging av resolusjonen i Norge.