Skjermdump fra Storings-tv

– Vi må unngå at en reform setter samfunnet ut av stand til å gripe inn tidlig

, skrevet av Øyvind Kind Robertsen

Juvente deltok i høring om rusreform, overdosestrategi og NOU i Stortingets helse- og omsorgskomité. Der ga vi beskjed om at vi må ha en ruspolitikk som bidrar til at færrest mulig skal oppleve problemer med egen eller andres rusbruk.

Tre representantforslag var oppe i høringen 2. februar: et forslag om en rusreform, forslag om ny overdosestrategi og forslag om en offentlig utredning (NOU) om norsk ruspolitikk.

Må ikke bli dårligere der vi er gode

I forslaget om reform var Juventes hovedbekymring at vi må unngå en reform som setter samfunnet ut av stand til å kunne gripe inn tidlig, før problemene blir for store, og at endringer i lovverket skal gi høyere bruk.

Forslaget om rusreform har flere gode tiltak som kan styrke innsatsen overfor rusavhengige og bedre deres situasjon. Forslaget bærer imidlertid preg av et ønske om endring av ruspolitikken uten at det tas tilstrekkelig hensyn til folkehelseaspektet. Vi ønsket derfor å påpeke at ruspolitikken angår hele samfunnet, og at ruspolitikken også må legges opp etter dette.

Norge har lyktes godt på å holde bruken lav, og blant ungdom er Norge et av landene med lavest bruk i Europa. Derfor må vi sørge for at de gode resultatene vi har på noen områder av narkotikapolitikken ikke blir skadelidende når vi skal bøte på manglende innsats på andre områder.

Fem prinsipper for ruspolitikken

Juvente har spilt inn fem prinsipper vi mener bør være styrende for ruspolitikken:

  1. Forebygging skal være førsteprioritet: Forebygging er både mer humant og billigere enn å reparere skader. Det må benyttes et bredt spekter av forebyggende tiltak som når ut både til hele samfunnet og særlig sårbare grupper. Her inngår også økt innsats på områder som ofte er bakenforliggende årsaker til narkotikabruk, som utenforskap og dårlige oppvekstforhold.
  2. Lav bruk gir mindre skade: Fra alkoholforskningen vet vi at skadenivået henger tett sammen med bruken. For å holde russkadene på et lavt nivå må også bruken av rusmidler være lav.
  3. Kunnskap må være basisen: Norsk narkotikapolitikk må være basert på hva vi vet om effekter av bruk, om hvilke forebyggingstiltak som har effekt og hvilke behandlingsmetoder som gir best resultat.
  4. Narkotikabruk påvirker flere enn brukeren: Personer som står nært en rusmisbruker, ikke minst barn, blir hardt rammet av misbruk og avhengighet. Også samfunnet påvirkes, blant annet gjennom kostnadene bruken medfører.
  5. Det skal være lett å få hjelp: Rusavhengige skal ha enkel tilgang på hjelp, og skal møtes på en måte som er fordomsfri, støttende og ikke dømmer. Målet skal være å hjelpe mennesker tilbake til et fritt og meningsfullt liv. Det krever tålmodighet og tilpasningsdyktige tjenester.

Positiv til overdosestrategi

Juvente er positiv til forslaget til overdosestrategi, og mener det er bra med en nullvisjon. Man vet mye om hva som fungerer, og det må jobbes aktivt på disse områdene, slik at riktige tiltak kan settes inn på rett tidspunkt.

Viktig med utredning

Juvente er også positive til forslaget om å gjennomføre en offentlig utredning (NOU) om norsk ruspolitikk. Spesielt er vi fornøyde med at det skal ses både på hensynet til rusbrukere og samfunnet. Vi mener også at NOU-en bør kartlegge handlingsrommet som finnes for å drive god og effektiv helsehjelp, verdig omsorg og solid forebyggende innsats samtidig.