Rapporten Ung i Oslo 2018 ble lansert 19. juni.

Utviklingen i osloungdommenes rusbruk gir grunn til bekymring

, skrevet av Øyvind Kind Robertsen

Samtidig som hasj og marihuana stadig oftere omtales som ufarlig og trygt, øker bruken av stoffene, viser den nye Ung i Oslo-undersøkelsen. Tallene gir grunn til bekymring, og må møtes med handling.

19.juni ble en ny Ung i Oslo-rapport lansert. Der kommer det fram at bruken av cannabis har økt markant siden forrige undersøkelse i 2015. Bruken er mer utbredt blant gutter enn jenter og øker gjennom tenårene. Samtidig må det fortsatt understrekes at det er mye vanligere å ikke bruke cannabis, enn å faktisk gjøre det.

Ufarliggjøring gir økt bruk
I samme periode har mediebildet i større grad framstilt cannabis som et mildt og tilnærmet ufarlig stoff. At det også er skadevirkninger knyttet til bruken har vært mindre omtalt, og i alle fall at det gjenstår mye forskning før vi med sikkerhet kan vite hva konsekvensene av langvarig bruk vil være.

Tallene viser også at bruk har fått høyere status i enkelte miljøer. Juvente mener det er grunn til å påstå at den økende ufarliggjøringen vi har sett de siste årene kan være med å bidra til den utviklingen vi nå har sett i bruk.

Ulik bruk i forskjellige områder
Rapporten viser også at det er høyest utbredelse i de indre bydelene og i bydelene i vest. Dette er også de områdene der flest rapporterer at de har drukket seg tydelig beruset i løpet av de siste 30 dagene. Det tyder på at blandingsbruk er utbredt, noe som øker risikoen med bruk av rusmidler ytterligere.

Mange ungdommer er sårbare for bruk av rusmidler, og man kan ikke på forhånd vite hvem som vil utvikle problemer. Økt bruk henger sammen med økte skadevirkninger, og det er bekymringsverdig at bruken øker hos de som allerede har en høy bruk.

Det er mange faktorer som spiller inn på bruken av rusmidler, og disse må også spille på lag hvis vi skal klare å unngå eskalering og få bruken ned igjen. Dette handler både om hvordan politiske virkemidler brukes, men også om hvordan rusmidlene omtales av media og i samfunnet generelt. Juvente ønsker ikke mer skremselspropaganda, men for å kunne ta veloverveide valg om bruk av rusmidler må man også kjenne til skadevirkningene.