Digitalt landsmøte

, skrevet av Ida Braaten

Den 20. juni skal Juvente avholde sitt første digitale landsmøte. Landsmøtet er det høyeste organet i Juvente, og arrangeres hvert år og datoen for årets landsmøte er satt til lørdag 20. juni. Mer informasjon om årets digitale landsmøte sendes ut sammen med oppdatert saksliste senest 8. mai.

På grunn av korona-situasjonen, har vi besluttet at årets landsmøte skal avholdes digitalt. Datoen for årets landsmøte er satt til lørdag 20. juni. På landsmøtet går vi gjennom årsmelding og regnskap fra året før, legge planer for Juvente både på kort og lang sikt, bestemme hva vi skal mene om politiske saker, legge opp et budsjett og behandler saker som medlemmene mener er viktige i organisasjonen. Sentralstyret kommer til å fremme forslag om å utsette enkelte saker som krever grundigere debatt til neste års landsmøte, alternativt et ekstraordinært møte. Grunnlag for dette er at vi mener at man ikke kan sikre gode nok debatter som vi finner nødvendig på enkelte saker, men om disse sakene blir utsatt, er det landsmøtet som bestemmer.

Mer informasjon om årets digitale landsmøte sendes ut sammen med oppdatert saksliste senest 8. mai.

 

STILL TIL VALG!

I tillegg til alle viktige saker som tas opp, skal også landsmøte bestemme hvem det er som skal lede organisasjonen i det kommende året, og da velge et nytt sentralstyre. Det er valgkomiteen som legger frem en innstilling med forslag til nytt styre, og nå ønsker de at du skal komme med forslag til kandidater – enten du vil nominere deg selv eller en du kjenner!

Hva gjør man i sentralstyret?  Sentralstyret er Juventes høyeste organ mellom landsmøtene, og skal blant annet lede organisasjonen basert på vedtektene og vedtak som er gjort på landsmøtet, samt holde et langsiktig perspektiv på arbeidet i organisasjonen. Sentralstyret skal legge til rette for at det er lett å engasjere seg i organisasjonen, og at lagene får den støtten de trenger for å kunne fungere bra. I tillegg arrangerer sentralstyret sammen med resten av administrasjonen ulikes skoleringer og arrangementer i løpet av året.

Sentralstyret består av totalt 10 personer, og i år skal vi velge følgende verv til sentralstyret:

Styreleder for 2 år: Sentralstyrets arbeid og møtene i styret blir ledet av styreleder, og skal være med å forberede saker til sentralstyrets sine møter. Styreleder er talsperson for organisasjonen. Arbeidsoppgavene til en styreleder varierer ut i fra behov, men det kan for eksempel være å delta på høringer, representere Juvente på ulike møter, følge opp medlemmer og lokallag og sørge for at Styreleder er bindeleddet mellom styret og administrasjonen, og er delegert arbeidsgiveransvaret for daglig deler fra styret. De siste årene har styreleder vært frikjøpt i en 100% stilling, og har hatt en fast plass på kontoret.

Styremedlem for 2 år  x3: Som styremedlem har du møteplikt på alle sentralstyrets møter. Mellom møtene forventes det at du tar på deg oppgaver som styret finner nødvendig at blir gjort. Ettersom sentralstyret selv velger sin arbeidsform, er det mange muligheter for å jobbe med områder i organisasjonen som du synes er mest spennende. Oppgaver du kan få som styremedlem kan for eksempel være å lage skoleringsmateriell, hjelpe lokallagene med å bli enda bedre, ha kurs for lokallag og andre medlemmer, jobbe med organisasjonsutvikling, lage nasjonale kampanjer, skrive debattinnlegg eller delta i viktige møter. Listen er uendelig.

Det skal også velges en nestleder blant de ordinære styremedlemmene.

Varamedlem for ett år x3: Varamedlemmene har akkurat samme oppgaver som ordinære styremedlemmer, og har møteplikt på alle sentralstyrets møter. Den største forskjellen fra et varamedlem og et styremedlem er at varamedlemmene kun velges for ett år og ikke har stemmerett med mindre ett av styremedlemmene ikke er tilstede. Varamedlemmene velges i prioritert rekkefølge.

 

Landsmøtet skal også velge et økonomi- og administrasjonsutvalg, en kontrollkomite og en valgkomite.

Har du lyst til å stille til valg til styret eller et av de andre utvalgene / komiteene eller kjenner du noen som bør stille? Da kan du ta kontakt med valgkomiteens leder Andréa på andrea.torjussen@gmail.com

Kontaktpersoner

Christina Babington

Leder
910 06 229
E-post