Nominer kandidater til Juventes sentralstyre, utvalg og komiteer!

, skrevet av Juvente

Kjenner du noen som bør ha et sentralt verv i Juvente? Kanskje har du selv lyst på et sentralt verv i Juvente? Da har du muligheten til å si ifra nå! Nå kan du nemlig nominere kandidater til neste styreperiode!

På Juventes landsmøte som finner sted  25. – 27  juni, skal det gjennomføres flere personvalg. En stund før landsmøte skal vi i valgkomiteen komme med en innstilling til hvem som skal sitte i Juventes sentralstyre, komiteer og utvalg. Valgkomiteen kjenner til mange av Juventes medlemmer, men langt fra alle. Derfor trenger vi DIN hjelp til å finne aktuelle kandidater!

Under kan du lese mer om hva de ulike vervene innebærer og hvilke forventninger vi har til vervene. Nominasjonen gjøres enkelt ved å sende e-post til juvente@juvente.no

Sentralstyret:

Det finnes mange formelle krav man må følge når man sitter i et sentralstyre, men det viktigste er at du får mulighet til å videreutvikle organisasjonen, arrangere spennende samlinger som Juventeskolen, påvirke prosjektene og være med på å arrangere prosjektskoleringer. Noe av det gøyeste med å sitte i et sentralstyre, er at sentralstyre selv velger sin arbeidsform og hvordan man ønsker å fordele arbeidsoppgavene sine. Det betyr at du selv kan få jobbe med de temaene og arbeidsoppgavene du syntes er mest spennende!

Noen av de formelle kravene man har når man sitter i et sentralstyre er:

 • Lede organisasjonen mellom landsmøtene, basert på vedtektene og vedtakene som er gjort av landsmøtet. 
 • Holde et langsiktig perspektiv på arbeidet i organisasjonen.
 • Sørge for en forsvarlig forvaltning av Juventes økonomi og verdier, i samarbeid med økonomi- og administrasjonsutvalget. 
 • Sentralstyret har også arbeidsgiveransvar for daglig leder, dette innebærer å ansette og avsette daglig leder. 
 • Melde Juvente inn og ut av andre organisasjoner. 
 • Følge opp lokallagene og aktivitetslagene, og legge til rette for at de kan arbeide så effektivt som mulig.

Det er en fordel at du har noe erfaring med organisasjonsarbeid og har vært medlem i Juvente en liten stund. Å sitte i et sentralstyre innebærer i perioder mye arbeid, og det krever at du er tilgjengelig og motivert. 

Sentralstyret består av: 

Styreleder– Som styreleder har du mange ulike oppgaver, og leder blant annet arbeidet i sentralstyret, forbereder styremøter og er delegert arbeidsgiveransvaret for daglig leder. Som styreleder er du frikjøpt 100%, som vil si at det er forventet at du jobber tilsvarende en vanlig arbeidsuke i løpet av en uke. Styreleder velges for to år. 

Nestleder – Velges blant de valgte styremedlemmene. Nestleder velges for ett år av gangen. En nestleder vil være leders høyre hånd og avlaster i tyngre perioder. 

Styremedlem – Styremedlemmene er med på å utføre oppgaver gitt til sentralstyret på landsmøtet, samt sørge for at vedtakene, som fattes under landsmøtet, blir gjennomført på en forsvarlig måte. I år skal vi velge tre nye styremedlemmer for to år. 

Varamedlem –  I Juvente gjør varamedlemmene like mye som vanlige styremedlemmer, men har kun stemmerett dersom et av styremedlemmene ikke er tilstede. Det skal velges tre varamedlemmer for ett år. 

For å stille til sentralstyret må man være medlem i Juvente. 

Kontrollkomite: 

Kontrollkomiteen er sentralleddets tilsynsorgan mellom hvert landsmøte, og skal: 

 • Føre tilsyn med at sentralstyrets arbeid gjennom perioden skjer i tråd med arbeidsplanen og andre landsmøtevedtak.
 • Sørge for at styrets arbeid er mest mulig åpent og tilgjengelig for Juventes medlemmer og tillitsvalgte. 
 • Motta saksdokumenter og protokoller fra sentralstyremøtene og møter i økonomi- og administrasjonsutvalget senest to uker etter at referatet har blitt godkjent.

Kontrollkomiteen består av:

Leder – Det skal velges en leder for ett år.

Styremedlem – Det skal velges to styremedlemmer for ett år.

Varamedlem – Det skal velges tre varamedlemmer for ett år.

For å stille til kontrollkomiteen må man være medlem i Juvente. 

Valgkomite:

Valgkomiteens mandat er å finne frem, nominere og innstille kandidater til sentralstyret, kontrollkomiteen, valgkomiteen og økonomi og administrasjonsutvalget. 

Valgkomiteen består av: 

Leder – Det skal velges en leder for ett år.

Styremedlem – Det skal velges to styremedlemmer for ett år.

Varamedlem – Det skal velges tre varamedlemmer for ett år.

For å stille til valgkomiteen må man være medlem i Juvente. 

Økonomi- og administrasjonsutvalget:

Økonomi- og administrasjonsutvalget er sentralleddets utvalg for saker som omhandler økonomi, administrasjon og eiendeler. Utvalget skal: 

 • Påse at styringen av Juventes økonomi og administrasjon er god og forsvarlig, og skjer i tråd med arbeidsplanen 
 • Sørge for at de økonomiske og administrative prioriteringene og beslutningene som utføres i Juvente er mest mulig åpne og tilgjengelige for Juventes medlemmer og tillitsvalgte. 
 • Utgjøre styre i Hjelpefondet, og her være øverst ansvarlig for disponeringen av fondets midler. 
 • Skal som regel ha minst ett møte i forkant av hvert ordinære sentralstyremøte.

Økonomi- og administrasjonsutvalget består av:

Leder –  Velges blant medlemmene i sentralstyret av sentralstyret. 

Medlem – Det skal velges to medlemmer for ett år.

Varamedlem: Det skal velges to varamedlemmer for ett år.

For å stille til ØAU må man være medlem i Juvente. 

 

For å nominere folk til verv sender du en e-post til juvente@juvente.no med navn på hvem du nominerer og kort om hvorfor du nominerer vedkommene. Du kan også nominere deg selv.

Dersom du har spørsmål om et av vervene, kan du ta kontakt med styreleder Christina per e-post christina@juvente eller telefon 91006229.

Kontaktpersoner

Marthe Elise Selstø

Styremedlem, valgkomiteen

E-post

Christina Babington

Styremedlem

E-post