Paneldebatt

Gruppe og type: Liten til stor, ideologisk aktivitet

Beskrivelse: En paneldebatt betyr at det sitter en liten gruppe foran en forsamling. De diskuterer et satt tema. Paneldeltakerne er gjerne plukket ut fordi de har ulike tilknytninger til emnet. Ikke sjelden er panelet sammensatt av folk med svært forskjellige meninger. Er temaet ungdomsfylla, kan panelet kanskje bestå av representanter fra Juvente, det lokale bryggeriet, sosialkontoret, politiet osv. Det er også vanlig at det inngår representanter for forskjellige politiske partier i en paneldebatt. Paneldebatten er imidlertid ikke begrenset til de som sitter i panelet. Deres oppgave er å sørge for at ulike syn kommer fram, men de som sitter i salen skal også delta.

Når paneldebatt gjennomføres i lokallaget kan det være lurt å fordele synspunkter på forhånd. Debatten blir da et rollespill, og vil derfor kanskje ikke vise hva deltakerne egentlig mener om saken. Like fullt skal dere få trening i å stå for et standpunkt og møte motstand. 

Hva trengs?

 • Et sted å være (eventuelt Zoom, Skype eller Discord)
 • Bord og stoler
 • Noe å skrive på og med
 • Tilgang på bøker eller internett

Forberedelser: Bestem hvem som skal være ordstyrer og del resten av deltakerne inn i 2-6 grupper. Hver gruppe får et navn, en tilhørighet og en mening. Dette skal være deres utgangspunkt for diskusjonen. Hver gruppe kan for eksempel få 30 minutter til å forberede seg. I løpet av denne halvtimen kan gruppa:

 1. Ha en idemyldring (brainstorming) om alle slags argumenter som kan støtte for det synspunktet de er blitt tildelt. 
 2. Velge en eller to representanter for gruppa som skal sitte i panelet. 
 3. Forberede et ett-minutts innlegg som deres representant skal framføre i begynnelsen av debatten for å summere opp gruppas mening om emnet. Bruk gjerne bøker eller internett for å styrke gruppas argumenter.

For at debatten skal bli mest mulig rettferdig, må vi ha noen regler:

 1. Man snakker bare etter å ha fått ordet av ordstyreren. Rekk opp hånda for å be om ordet.
 2. Skal man gi en svært kort (ca. 15 sekunder) opplysning for å rette faktiske feil eller rydde vekk misforståelser i siste talers innlegg, kan en få ordet til replikk. Det betyr at en slipper til innimellom de som har tegnet seg på talelista. Tegnet for replikk er to fingre tydelig i været
 3. Når du holder et innlegg, må du forsøke å ikke såre de andre. Det er argumentene du skal ”ta”, ikke debattanten. Ikke si noe som du selv ikke ville likt å få slengt mot deg
 4. Ikke gjenta deg selv i det uendelige. Det blir kjedelig og tar opp tida for de andre som ønsker å komme til orde.

Gjennomføring: Paneldebatten starter ofte med at ordstyreren ønsker velkommen og presenterer saken som skal diskuteres. Videre er det vanlig med en presentasjon av deltakerne. Det kan skje i tilknytning til at paneldeltakerne legger fram sitt (i dette tilfellet gruppas) syn og kort argumenterer for det.

Etter åpningsinnlegg og eventuelle oppklaringer i panelet, går turen til salen. Både paneldeltakere og personene i salen får ordet ved å rekke opp handa slik at ordstyreren ser det og skriver opp debattantene i den rekkefølgen hen ser dem. Ordstyreren styrer hvem som får tale. Når en deltaker er ferdig med innlegget sitt, stryker ordstyreren navnet fra lista og gir ordet til neste som vil snakke. Det er mulig å tegne seg på lista flere ganger.

De som ber om replikk trenger ikke å skrives på lista, men får ordet underveis. En replikk varer maks 30 sekunder. Det er vanlig å tillate to replikker per innlegg.

Avrunding: Ordstyreren sørger for at tidsrammen holdes og avslutter når tiden er ute. Dersom tiden begynner å bli knapp kan ordstyrer beregne taletiden eller sette strek. Da informeres panelet og salen om at de som ønsker å ha innlegg, må tegne seg på talerlista med en gang. Når strek er satt, kan ingen tegne seg mer.Det er lurt om ordstyreren avslutter diskusjonen med en kort repetisjon av hva som har blitt diskutert og hva man eventuelt har kommet fram til.

Oppsummering: Det kan også være lurt å ta en runde for å diskutere hvordan det har vært å delta i debatt. Ta gjerne en runde slik at alle får snakket. Det kan også være spennende å høre om noen har endret mening underveis og diskutere personlige meninger.