Kunnskap > Ungdom og alkohol

Ungdom og alkohol

Norsk ungdom drikker stadig mindre alkohol. Den store europeiske skoleundersøkelsen ESPAD har blitt gjennomført i Norge flere ganger. I grafen under ser du andelen av de norske 15-16-åringene som oppga at de hadde drukket alkohol henholdsvis noen gang hittil i livet, i løpet av de siste 12 månedene og i løpet av de siste 30 dagene. Klikk på årstallene for å se forskjellene – fra 2003 har det bare gått en vei: Nedover. Det er bra!

Alkoholbruk blant 15-16-åringer


Rødt: Noen gang    Gult: Siste 12 mnd.   Grønt: Siste 30 dager
Kilde: Folkehelseinstituttet – Rusmidler i Norge 2015

Hvorfor drikker ungdom mindre?

Statistikken viser altså at ungdommen nå drikker mindre enn de som var ungdommer for noen år siden. Men hvorfor er det sånn? Det er vanskelig å si, men professor Willy Pedersen har trukket frem seks faktorer han mener kan bidra til å forklare nedgangen:

 1. Sosiale medier og internett tar mer tid.
 2. Flere innvandrere som ikke drikker påvirker også andre ungdommer til å drikke mindre.
 3. Foreldre- og besteforeldregenerasjonen drikker mer, ungdom drikker mindre som et “motsvar”.
 4. Økt fokus på helsevennlig mat og drikke.
 5. … og mer fokus på trening – og der passer alkohol dårlig inn hvis man vil gjøre det bra.
 6. Skolen betyr mer for ungdom nå enn tidligere.

Synkende alkoholbruk blant ungdom er ikke noe særnorsk fenomen: Også i Sverige, Storbritannia og Australia går bruken ned. Også i Danmark ser man en nedgang, selv om danskene fortsatt ligger på toppen i Europa.

Hva begrenser (ungdoms) alkoholforbruk?

I boka Alcohol: No Ordinary Commodity oppsummeres hvilke politiske virkemidler som er mest effektive for å begrense alkoholbruk. Restriksjonstiltak for salg har ifølge denne kunnskapsoppsummeringen god effekt på det generelle konsumet i befolkningen, og aldersgrenser er særlig effektivt med tanke på ungdoms alkoholkonsum. Samtidig er det rimelig å anta at aldersgrenser kun vil ha en begrenset effekt på alkoholforbruket blant ungdom dersom de ikke overholdes. Forfatterne av boka slår fast at restriksjonstiltakene forutsetter hensiktsmessig håndheving. Tre norske forskere har også fastslått at «(…) skjerpet håndheving av aldersgrensen hovedsakelig i butikker og på skjenkesteder vil begrense ungdoms tilgang på alkohol.» Juvente har drevet Skjenkekontrollen siden 2007, og vist at det er lett for mindreårige å kjøpe alkohol i vanlige butikker.

Kompetansesenter rus Vest oppgir også noen grunner ungdom selv gir for å ikke drikke alkohol. De peker blant annet på at foreldrene har god dialog med ungdommene sine og snakker med dem om alkohol og andre rusmidler. På den måten har ungdommer lært seg å ta egne valg og å se konsekvensene av de valgene de gjør. I tillegg har foreldrene tydelige regler om at aldersgrensen for alkohol skal overholdes. Ungdommene har på sin side lært seg gode argumenter for å si nei til alkohol og kjennskap til skader som har oppstått som følge av alkoholbruk.

Hvor får ungdom tak i alkohol?

Ungdom får tak i alkohol på flere måter, og det er forholdsvis lett tilgjengelig til tross for at det ikke er lov å selge alkohol til noen under 18 år. I en stor, landsdekkende undersøkelse blant ungdommer mellom 13 og 17 år, ble de spurt om hvor ofte de hadde skaffet alkohol fra ulike kilder. Den viktigste alkoholkilden, «fått eller kjøpt av andre ungdommer», stod for en snau tredel av de gangene ungdommene hadde fått tak i drikkevarer.  Andre viktige kilder, som hver for seg omfattet om lag 20 % av gangene, var «tilgjengelighet i hjemmet» (fått eller tatt), ordinære salgs- og skjenkesteder og samlekategorien «andre måter».

Hvor gamle de «andre ungdommene» var, forteller ikke studien noe om. Mange av dem er over 18 år, men neppe alle. Enkelte mindreårige, kanskje særlig de som ser voksne ut for alderen, fungerer antakelig som distributører av drikkevarer fra butikker og polutsalg til andre mindreårige. Ordinære salgssteder er nok en viktigere alkoholkilde for ungdom under 18 år enn det som direkte framgår av svarene.

Farligere for ungdom

Å drikke alkohol er farligere for ungdommer enn voksne. KoRus Vest har satt opp noen grunner for at det er slik:

 • Små kropper tåler mindre alkohol enn store kropper.
 • Man havner ofte i krangel under alkoholpåvirkning.
 • Ungdom bedømmer dårlig konsekvensene av egen drikking og risikoatferd.
 • Risikoen for alle typer ulykker øker under alkoholpåvirkning.
 • Vold og alkohol henger sammen – både offer og utøver har ofte drukket alkohol.
 • Risikoen for senere problembruk er langt større for den som drikker mye og ofte i ungdomstiden.
 • Nesten alle som prøver narkotika for første gang er påvirket av alkohol.