Intro image

For å oppnå varig og rettferdig fred må de grunnleggende årsakene til krig og konflikter fjernes

Fred og utvikling

Fattigdom og urettferdighet skaper grobunn for krig og konflikter. Fred er ikke bare fravær av krig, men bygger på en prosess av samarbeid mellom stater og folk. Dette samarbeidet må være basert på uavhengighet, selvstendighet, likhet, utvikling, dialog, forhandling og respekt for menneskerettighetene, så vel som på rettferdig fordeling av ressursene.

Årsakene til krig og konflikt må fjernes

Urettferdig økonomisk og sosial fordeling, knapphet på nødvendige ressurser, mangel på demokrati, brudd på menneskerettighetene og manglende respekt for individuelle og kulturelle forskjeller er noen av de viktigste årsakene til kriger og voldelige konflikter i verden. For å oppnå varig og rettferdig fred må de grunnleggende årsakene til krig og konflikter fjernes. Vi krever derfor blant annet at Statens Pensjonsfond Utland (Oljefondet) må trekke investeringer knyttet til produksjon og salg av alle former for rusmidler og våpen, samt virksomheter som utnytter barn eller er skadelig for miljøet.

De rike landene har plikt til å bidra

I store deler av verden lider mennesker under vanskelige forhold. Juvente mener at de rike landene i verden har plikt til å hjelpe, bidra til å utjevne globale forskjeller, sørge for utvikling og redusere fattigdom. Rusmidler som hinder for utvikling er et underkommunisert, og Juvente krever derfor at dette må vies større oppmerksomhet i bistandsarbeid.

Juvente mener at:

 • Norge må føre en klar linje i utenrikspolitikken der fattigdomsbekjempelse og krigsmotstand er sentralt.
 • Statens Pensjonsfond Utland (Oljefondet) må trekke investeringer knyttet til produksjon og salg av alle former for rusmidler og våpen, samt virksomheter som utnytter barn eller er skadelig for miljøet.
 • Rusmidler som hinder for utvikling må vies større oppmerksomhet i bistandsarbeid.
 • Norsk bistand må innrettes slik at den ikke skaper en større avhengighet av bistandsmidler i mottakerlandene.
 • Minst en prosent av Norges brutto nasjonalinntekt (BNI) skal gå til utviklingsbistand.
 • Norske myndigheter må engasjere seg sterkere i arbeid mot korrupsjon for å sikre utvikling og hindre misbruk av bistandsmidler.
 • Frivillige bistandsorganisasjoner må forbli selvstendige aktører, og ikke fungere som entreprenører for staten.
 • Trengende land må gis gjeldsslette slik at de kan løftes ut av fattigdom.
 • Det må innføres et internasjonalt forbud mot kjemiske-, biologiske- og atomvåpen.
 • Alle planer for militær opprustning må forkastes til fordel for dialog og ikkevoldelige løsninger der dette er mulig.
 • Norge må innhente en sluttbrukererklæring ved eksport av våpen.
 • Verneplikten må reformeres, og skal inneholde blant annet nasjonal siviltjeneste og internasjonalt freds- og bistandsarbeid.
 • Det må opprettes en sivil fredsstyrke som kan settes inn i konfliktsituasjoner for å dempe konflikter og bistå sivilbefolkningen.
 • Vetoretten til de fem faste landene i FNs sikkerhetsråd må fjernes for å skape mer demokrati.
 • Det internasjonale samfunnet må samles om å håndtere utfordringer rundt klimaendringer.
 • Bærekraftig jordbruk bør fremmes for å øke matvaresikkerheten i ressurssvake land.