Intro image

Juvente ønsker en ansvarlig ruspolitikk for å sikre best mulig helse, trygghet og velferd for alle

Ruspolitikk

Problemer knyttet til rusmidler er en stor utfordring lokalt og globalt, og er kilde til sosiale, politiske, økonomiske og helsemessige problemer og skader for både enkeltmennesker og samfunnet. Dette er utgangspunktet for Juventes ruspolitiske engasjement. Juvente ønsker en ansvarlig ruspolitikk der forebygging, regulering, behandling og rehabilitering er de viktigste faktorene for å sikre best mulig helse, trygghet og velferd for alle.

Juvente anser ikke bruk av rusmidler som en privatsak. Mange setter enkeltindividets frihet og rett til å bestemme over seg selv foran vårt felles ansvar for et velfungerende samfunn der alle kan føle seg trygge. Juvente mener at alle samfunnets medlemmer blir påvirket av individenes handlinger, og at samfunnsproblemer er alles ansvar. Juvente mener at salg og bruk av rusmidler går på bekostning av fellesskapets beste. Det må derfor føres en ansvarlig politikk som bidrar til å holde forbruket på et så lavt nivå som mulig.

Mange fattige land rammes hardt av alkoholindustriens kyniske framferd. Verdens helseorganisasjon (WHO) er bekymret fordi veksten i alkoholforbruket i utviklingslandene gir grunn til å forvente at det også blir flere alkoholrelaterte skader i disse landene. Juvente mener at problemene rusmidler medfører i fattige land må stå sentralt i norsk bistandsinnsats.

En ansvarlig alkoholpolitikk

De mest omfattende problemene som oppstår som følge av rusmiddelbruk kan knyttes til alkohol. Juvente ønsker å begrense skadeomfanget av alkohol, og dette kan gjøres best og mest effektivt gjennom god forebygging og restriktiv alkoholpolitikk. En ansvarlig alkoholpolitikk bidrar til et bedre samfunn fordi den senker konsumet og på den måten bidrar til økt velferd, trygghet og bedre helse. Gjennom forskningen på feltet vet vi at pris og tilgjengelighet er de mest effektive tiltakene for å begrense bruken av alkohol, og dermed også skadeomfanget.

En kunnskapsbasert narkotikapolitikk

Juvente ønsker en narkotikapolitikk basert på kunnskap og solidaritet med de som har problemer. Den mest humane narkotikapolitikken er den som gjør at færrest mulig prøver og bruker narkotika. I Norge er det få som prøver narkotika, og enda færre som er faste brukere. Det er noe Juvente ønsker å holde fast ved. Samtidig må vi være bevisste på at mange har store problemer med egen eller andres narkotikabruk. Disse må tilbys god oppfølging og hjelp.

 

For å holde bruken av narkotiske stoffer så lav som mulig mener Juvente at ingen narkotiske stoffer bør legaliseres. Forbudet bidrar til at færre prøver og bruker jevnlig, og det gir mulighet for å oppdage personer med rusproblemer tidlig, samt at man med forbudet kan idømme behandling ved overtredelse. Juvente mener derfor at fortsatt forbud er den mest humane narkotikapolitikken, og at man i en evt rusreform, må sørge for at man ikke mister muligheten til å avdekke og sette inn tiltak tidlig i et forløp som kan ende i tungt rusmisbruk.