Intro image

Alle ungdommer har rett til et godt og rusfritt fritidstilbud

Ungdom og samfunn

Juvente er en organisasjon for, av og med ungdom som er opptatt av ungdoms hverdag. Det er ungdommen som skal arve verden, og gjennom å bygge ungdommen skapes også en bedre framtid.

Deltakelse og rettigheter

Ungdom engasjerer seg gjerne i andre saker enn voksne, og det er viktig at også disse meningene blir hørt. Ungdom har rett og plikt til å påvirke politikken som påvirker egen og andres hverdag, og voksne er forpliktet til å lytte til ungdommen.  Juvente mener at ungdom blir engasjert av å få være med på å bestemme over områder som angår oss, og engasjement kan utøves gjennom deltakelse i frivillige organisasjoner, gjennom opplæring i politisk arbeid og ved at ungdom tas på alvor.

Juvente mener at det bør innføres en ungdomslov i Norge som definerer ungdoms rettigheter og muligheter, samt det offentliges forpliktelser overfor ungdom. Den bør minimum inneholde krav om deltakelse i lokaldemokratiet og om rusfrie fritidstilbud i alle kommuner. Juvente mener at alle ungdommer har rett til et godt og rusfritt fritidstilbud, uansett hvor man bor. Juvente ønsker et mangfoldig fritidstilbud for ungdom, og en økt andel lavterskeltilbud. Vi mener at dersom ungdom får engasjere seg og drive med det de vil, vil de utvikle seg selv, og en sterk og stolt ungdomskultur.

Mangfold og inkludering

Alle mennesker er forskjellige. Det mener Juvente er en bra ting. Uansett hvilken hudfarge man har, hvem man forelsker seg i, hvilken religion eller livssyn en har, hvordan man ser ut eller andre ting som noen bruker som årsak til å diskriminere – alle skal ha de samme rettighetene og de samme mulighetene. Ulikhet er ikke et problem, men noe som må respekteres og verdsettes. For at alle skal få et best mulig liv, er det nødvendig at vi alle er åpne og villige til å tilpasse oss andres behov.

Juvente mener at:

 • Ungdom må gis den kunnskapen som er nødvendig for å bli sett og hørt.
 • Rammevilkårene og tilskuddsordninger for frivillige ungdomsorganisasjoner må bli bedre både nasjonalt og lokalt.
 • Stemmerettsalderen må senkes til 16 år ved alle valg.
 • Alle kommuner skal ha et ungdomsråd som har mulighet til å ta opp saker i kommunestyret.
 • Alle ungdomsarrangementer skal være rusfrie.
 • De kompliserte søknads- og rapporteringskravene for frivillige ungdomsorganisasjoner må forenkles.
 • Alle grupper i samfunnet skal kunne delta i fritidstilbud og organisasjoner på lik linje.
 • Alle former for rasisme og diskriminering må bekjempes.
 • Arbeidet mot alle former for mobbing må styrkes.
 • Ureturnerbare asylsøkere må få et verdig liv med mulighet til å leve, arbeide og gå på skole.
 • Det må tas spesielt hensyn til barn i asylprosesser.
 • Praksisen med å gi mindreårige asylsøkere midlertidig oppholdstillatelse må avvikles og erstattes av rask, faglig forsvarlig saksbehandling ved ankomst.
 • Spesielt sårbare barn og unge må få rask og tilstrekkelig kartlegging og oppfølging.
 • Kjønnene må likestilles både formelt og i praksis.
 • Funksjonsnivå skal ikke være et hinder for deltakelse i samfunnet.
 • Det må ikke innføres et forbud mot tigging.