Politikk

Juventes visjon er en demokratisk verden basert på menneskeverd og solidaritet der rusmidler ikke skaper problemer.

Ruspolitikk

Problemer knyttet til rusmidler er en stor utfordring lokalt og globalt, og er kilde til sosiale, politiske, økonomiske og helsemessige problemer og skader for både enkeltmennesker og samfunnet. Dette er utgangspunktet for Juventes ruspolitiske engasjement. Juvente ønsker en ansvarlig ruspolitikk der forebygging, regulering, behandling og rehabilitering er de viktigste faktorene for å sikre best mulig helse, trygghet og velferd for alle.

Juvente anser ikke bruk av rusmidler som en privatsak. Mange setter enkeltindividets frihet og rett til å bestemme over seg selv foran vårt felles ansvar for et velfungerende samfunn der alle kan føle seg trygge. Juvente mener at alle samfunnets medlemmer blir påvirket av individenes handlinger, og at samfunnsproblemer er alles ansvar. Juvente mener at salg og bruk av rusmidler går på bekostning av fellesskapets beste. Det må derfor føres en ansvarlig politikk som bidrar til å holde forbruket på et så lavt nivå som mulig.

Engasjert ungdom

En ansvarlig alkoholpolitikk

De mest omfattende problemene som oppstår som følge av rusmiddelbruk kan knyttes til alkohol. Juvente ønsker å begrense skadeomfanget av alkohol, og dette kan gjøres best og mest effektivt gjennom god forebygging og restriktiv alkoholpolitikk.

En ansvarlig alkoholpolitikk bidrar til et bedre samfunn fordi den senker konsumet og på den måten bidrar til økt velferd, trygghet og bedre helse. Gjennom forskningen på feltet vet vi at pris og tilgjengelighet er de mest effektive tiltakene for å begrense bruken av alkohol, og dermed også skadeomfanget.

En kunnskapsbasert narkotikapolitikk

Juvente ønsker en narkotikapolitikk basert på kunnskap og solidaritet med de som har problemer. Den mest humane narkotikapolitikken er den som gjør at færrest mulig prøver og bruker narkotika. I Norge er det få som prøver narkotika, og enda færre som er faste brukere. Det er noe Juvente ønsker å holde fast ved. Samtidig må vi være bevisste på at mange har store problemer med egen eller andres narkotikabruk. Disse må tilbys god oppfølging og hjelp.

For å holde bruken av narkotiske stoffer så lav som mulig mener Juvente at ingen narkotiske stoffer bør legaliseres. Forbudet bidrar til at færre prøver og bruker jevnlig, og det gir mulighet for å oppdage personer med rusproblemer tidlig, samt at man med forbudet kan idømme behandling ved overtredelse. Juvente mener derfor at fortsatt forbud er den mest humane narkotikapolitikken, og at man i en evt rusreform, må sørge for at man ikke mister muligheten til å avdekke og sette inn tiltak tidlig i et forløp som kan ende i tungt rusmisbruk.

Ungdom og samfunn

Juvente er en organisasjon for, av og med ungdom som er opptatt av ungdoms hverdag. Det er ungdommen som skal arve verden, og gjennom å bygge ungdommen skapes også en bedre framtid.

Deltakelse og rettigheter

Ungdom engasjerer seg gjerne i andre saker enn voksne, og det er viktig at også disse meningene blir hørt. Ungdom har rett og plikt til å påvirke politikken som påvirker egen og andres hverdag, og voksne er forpliktet til å lytte til ungdommen. Juvente mener at ungdom blir engasjert av å få være med på å bestemme over områder som angår oss, og engasjement kan utøves gjennom deltakelse i frivillige organisasjoner, gjennom opplæring i politisk arbeid og ved at ungdom tas på alvor.

Juvente mener at det bør innføres en ungdomslov i Norge som definerer ungdoms rettigheter og muligheter, samt det offentliges forpliktelser overfor ungdom. Den bør minimum inneholde krav om deltakelse i lokaldemokratiet og om rusfrie fritidstilbud i alle kommuner. Juvente mener at alle ungdommer har rett til et godt og rusfritt fritidstilbud, uansett hvor man bor. Juvente ønsker et mangfoldig fritidstilbud for ungdom, og en økt andel lavterskeltilbud. Vi mener at dersom ungdom får engasjere seg og drive med det de vil, vil de utvikle seg selv, og en sterk og stolt ungdomskultur.

Mangfold og inkludering

Alle mennesker er forskjellige. Det mener Juvente er en bra ting. Uansett hvilken hudfarge man har, hvem man forelsker seg i, hvilken religion eller livssyn en har, hvordan man ser ut eller andre ting som noen bruker som årsak til å diskriminere – alle skal ha de samme rettighetene og de samme mulighetene. Ulikhet er ikke et problem, men noe som må respekteres og verdsettes. For at alle skal få et best mulig liv, er det nødvendig at vi alle er åpne og villige til å tilpasse oss andres behov.

 • Ungdom må gis den kunnskapen som er nødvendig for å bli sett og hørt.
 • Rammevilkårene og tilskuddsordninger for frivillige ungdomsorganisasjoner må bli bedre både nasjonalt og lokalt.
 • Stemmerettsalderen må senkes til 16 år ved alle valg.
 • Alle kommuner skal ha et ungdomsråd som har mulighet til å ta opp saker i kommunestyret.
 • Alle ungdomsarrangementer skal være rusfrie.
 • De kompliserte søknads- og rapporteringskravene for frivillige ungdomsorganisasjoner må forenkles.
 • Alle grupper i samfunnet skal kunne delta i fritidstilbud og organisasjoner på lik linje.
 • Alle former for rasisme og diskriminering må bekjempes.
 • Arbeidet mot alle former for mobbing må styrkes.
 • Ureturnerbare asylsøkere må få et verdig liv med mulighet til å leve, arbeide og gå på skole.
 • Det må tas spesielt hensyn til barn i asylprosesser.
 • Praksisen med å gi mindreårige asylsøkere midlertidig oppholdstillatelse må avvikles og erstattes av rask, faglig forsvarlig saksbehandling ved ankomst.
 • Spesielt sårbare barn og unge må få rask og tilstrekkelig kartlegging og oppfølging.
 • Kjønnene må likestilles både formelt og i praksis.
 • Funksjonsnivå skal ikke være et hinder for deltakelse i samfunnet.
 • Det må ikke innføres et forbud mot tigging.

Fred og utvikling

Fattigdom og urettferdighet skaper grobunn for krig og konflikter. Fred er ikke bare fravær av krig, men bygger på en prosess av samarbeid mellom stater og folk. Dette samarbeidet må være basert på uavhengighet, selvstendighet, likhet, utvikling, dialog, forhandling og respekt for menneskerettighetene, så vel som på rettferdig fordeling av ressursene.

Årsakene til krig og konflikt må fjernes

Urettferdig økonomisk og sosial fordeling, knapphet på nødvendige ressurser, mangel på demokrati, brudd på menneskerettighetene og manglende respekt for individuelle og kulturelle forskjeller er noen av de viktigste årsakene til kriger og voldelige konflikter i verden. For å oppnå varig og rettferdig fred må de grunnleggende årsakene til krig og konflikter fjernes. Vi krever derfor blant annet at Statens Pensjonsfond Utland (Oljefondet) må trekke investeringer knyttet til produksjon og salg av alle former for rusmidler og våpen, samt virksomheter som utnytter barn eller er skadelig for miljøet.

De rike landene har plikt til å bidra

I store deler av verden lider mennesker under vanskelige forhold. Juvente mener at de rike landene i verden har plikt til å hjelpe, bidra til å utjevne globale forskjeller, sørge for utvikling og redusere fattigdom. Rusmidler som hinder for utvikling er et underkommunisert, og Juvente krever derfor at dette må vies større oppmerksomhet i bistandsarbeid.

 • Norge må føre en klar linje i utenrikspolitikken der fattigdomsbekjempelse og krigsmotstand er sentralt.
 • Statens Pensjonsfond Utland (Oljefondet) må trekke investeringer knyttet til produksjon og salg av alle former for rusmidler og våpen, samt virksomheter som utnytter barn eller er skadelig for miljøet.
 • Rusmidler som hinder for utvikling må vies større oppmerksomhet i bistandsarbeid.
 • Norsk bistand må innrettes slik at den ikke skaper en større avhengighet av bistandsmidler i mottakerlandene
 • Minst en prosent av Norges brutto nasjonalinntekt (BNI) skal gå til utviklingsbistand.
 • Norske myndigheter må engasjere seg sterkere i arbeid mot korrupsjon for å sikre utvikling og hindre misbruk av bistandsmidler.
 • Frivillige bistandsorganisasjoner må forbli selvstendige aktører, og ikke fungere som entreprenører for staten.
 • Trengende land må gis gjeldsslette slik at de kan løftes ut av fattigdom.
 • Det må innføres et internasjonalt forbud mot kjemiske-, biologiske- og atomvåpen.
 • Alle planer for militær opprustning må forkastes til fordel for dialog og ikkevoldelige løsninger der dette er mulig.
 • Norge må innhente en sluttbrukererklæring ved eksport av våpen.
 • Verneplikten må reformeres, og skal inneholde blant annet nasjonal siviltjeneste og internasjonalt freds- og bistandsarbeid.
 • Det må opprettes en sivil fredsstyrke som kan settes inn i konfliktsituasjoner for å dempe konflikter og bistå sivilbefolkningen.
 • Vetoretten til de fem faste landene i FNs sikkerhetsråd må fjernes for å skape mer demokrati.
 • Det internasjonale samfunnet må samles om å håndtere utfordringer rundt klimaendringer.
 • Bærekraftig jordbruk bør fremmes for å øke matvaresikkerheten i ressurssvake land.

Bli medlem av Juvente!

Hva mer er det å vente på? Bli med å jobbe for flere og bedre rusfrie fritidstilbud, en solidarisk ruspolitikk og et bedre liv for mennesker over hele verden!

Bli medlem!